Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ Velké Hoštice

Vyhlášené výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Velké Hoštice

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ

Zastupitelstvo obce Velké Hoštice usnesením č. 3/35 ze dne 16. února 2023, dle § 102 odst. 2
písm. b) ve spojitosti s § 102 odst. 4 a § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále pak s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, podle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích, v platném znění, vyhlašuje
konkursní řízení na obsazení
pracovního místa ředitelky/ředitele

Základní školy Velké Hoštice, okres Opava, příspěvkové organizace

se sídlem Zámecká 207, 747 31 Velké Hoštice

Předpoklady:
 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“) - splnění tohoto
předpokladu uchazeč doloží ověřenou kopií dokladu o vzdělání
 plná svéprávnost (resp. způsobilost k právním úkonům) dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona
o pedagogických pracovnících - splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným
prohlášením
 bezúhonnost dle § 3 odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících - splnění
tohoto předpokladu uchazeč doloží výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než
3 měsíce
 zdravotní způsobilost dle § 3 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických pracovnících -
splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží čestným prohlášením
 znalost českého jazyka dle § 3 odst. 1 písm. e) zákona o pedagogických pracovnících,
pokud uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou
činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém - splnění tohoto předpokladu uchazeč
prokáže dokladem o vykonání zkoušky v souladu § 4 zákona o pedagogických
pracovnících
 délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro
kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící
činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1 zákona o
pedagogických pracovnících - splnění tohoto předpokladu uchazeč doloží potvrzením o
zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele
Požadavky:
 organizační a řídící schopnosti
 orientace ve školských, pracovněprávních a finančních předpisech
 uživatelská znalost PC (word, excel)
 řidičské oprávnění sk. B

 znalost minimálně jednoho cizího jazyka

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
korespondenční adresa, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail), datum a podpis
K přihlášce doložte:
 strukturovaný životopis,
 koncepci rozvoje školy (minimálně 2 normostrany a maximálně 4 normostrany),
 ověřená kopie dokladu o splnění předpokladů odborné kvalifikace,
 výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
 čestné prohlášení o plné svéprávnosti,
 čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
 doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou
odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než
českém,
 písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
Příslušné dokumenty vlastnoručně podepište. Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze
přihlášky doložené kompletními náležitostmi.
Konkursní komise bude posuzovat vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitelky/ředitele
na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty
práce ředitelky/ředitele školy, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho představy o vedení
pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost
koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě doplňkového hodnocení, pokud se konkursní
komise usnese na jeho využití v konkursu.
Předpokládaný termín nástupu na pracovní místo ředitelky/ředitele: 1.8.2023.
Písemnou přihlášku ke konkursnímu řízení včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené
obálce osobně nebo poštou nejpozději do 21.4.2023 do 11:30 hodin na adresu: Obec
Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice. Při zaslání poštou je rozhodující datum
a čas doručení.
Obálku označte: „Konkurs: Základní škola Velké Hoštice – neotvírat“.
Případné dotazy zodpoví starosta obce Ing. David Benek, tel. 602 651 248, e-mail:
starosta@hostice.cz.
Ve Velkých Hošticích dne 9. března 2023.

................................................
Ing. David Benek, v.r.
starosta obce

Přílohy

Vyhlášení konkursního řízení

Vyhlášení konkursního řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 488,92 kB

Čestné prohlášení

konkurs cestne prohlaseni.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 10,76 kB

Přihláška

konkurs prihlaska - ZS Velke Hostice.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 15,08 kB
Datum vložení: 10. 3. 2023 22:35
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2023 22:38

Aktuálně

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Mobilní rozhlas

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál