Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Historie

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1250. Je to listina papeže Inocence, která dokládá, že český král Václav I. daroval obec cisterciáckému klášteru na Velehradě. Je pravděpodobné, že už před tím zde existovala osada která byla zničena tatarskými nájezdy v roce 1240-1241. Velmi cenné archeologické nálezy úlomků volutové keramiky jsou uloženy ve Slezském muzeu v Opavě.
Před rokem 1265 vznikla vedle Darkovic obec Žibřidovice a mezi nimi nejstarší rybník na Opavsku s mlýnem. Po smrti Přemysla Otakara II. (1278) probíhaly v pohraničí boje o dědictví a během tohoto válečného běsnění Darkovice zpustly. Teprve po roce 1320 velehradský klášter pustil Darkovice hradeckému purkrabímu Přeskovi, který byl i správcem Landeku. Darkovice byly tedy ve správě knížecího majetku landeckého.

V roce 1334 byl zde založen nový rybník a mlýn. Během 14. a 15. století se ve vsi vystřídalo několik majitelů.

V roce 1517 odevzdal zemský hejtman opavský kníže Kazimír Těšínský Darkovice v dědičný majetek hlučínské vrchnosti.

V roce 1742 prohrála Marie Terezie válku s pruským Fridrichem II. a ztratila tak Kladsko, Dolní i Horní Slezsko. Součástí Horního Slezska / Oberslezien/ je i Hlučínsko.
Takže od roku 1742 jsme patřili k Prusku-hlavním městem byl Berlín, úřední řečí němčina a patřili jsme do okresu Hlubčice /Leopšic/.

Od roku 1818  jsme byli přeřazeni do bližšího okresu Ratiboř.
Na Hlučínsku se dále doma mluvilo nářečím, v kostele se zpívalo česky, protože nábožensky jsme patřili  stále pod olomouckou diecézi. Lidé říkali, že jsou Moravci. 

V roce 1771-žilo na Hlučínsku 13700 Čechů, 1300 Němců  9%.
Hospodářství v 18. stol. mělo zemědělský charakter-lnářství, soukenictví, pěstoval se i len a konopí, chovaly ovce na vlnu. Uhlí se začalo dolovat v Petřkovicích od roku 1782.

V Prusku byla zrušena robota v roce 1807, ne všechna vrchnost ale toto nařízení respektovala, proto se na Hlučínsku sedláci často bouřili. Hať, stejně jako Darkovice, patřila tehdy k šilheřovickému panství.
V letech 1842-1845 byla postavena železnice z Vratislavi /Vroclavi/ do Bohumína. Z našeho regionu pochází celá řada umělců, hudebníků, sochařů, malířů atd. Dolnobenešovský rodák Cyprian Lelek, příznivec české řeči a národního povědomí, se stal dokonce v roce 1848 poslancem Říšského sněmu v Berlíně za okres Ratiboř. Chtěl hájit českou řeč v našem regionu, ale přišla revoluce a sněm byl rozpuštěn.
V r. 1871 končí rozdrobenost německých států a vzniká silné Německé císařství v čele s císařem Vilémem I. a známým min. předsedou Otto von Bismarckem. Nový prosperující stát nařídil i na Hlučínsku povinný německý jazyk.

Po l. světové válce vzniklo 28. října 1918 Československo. Hlučínsko však dále patřilo k Německu. Lidé jezdili za prací většinou do Ratiboře a dále do Německa, ženy nacházely práci v zemědělství, třeba na statku Hanovec u Tworkowa. 

4. 2. 1920 bylo Hlučínsko na základě Versailleské mírové smlouvy připojeno k ČSR. Jednalo se o 36 obcí. V dalších obcích ratibořského okresu proběhl plebiscit- každý se měl vyjádřit, k jaké národností patří-jižní část Ratibořského okresu připadla k Německu, severní část pak k Polsku.

16.3.1923 mezinárodní komise rozhodla o připojení Hati a Píště k ČSR, Owsiště zůstaly německé.

Reakce obyvatel byla různá, obyčejní lidé se politikou moc nezabývali, a byli tedy snadno ovlivnitelní.  Haťští se obávali, že po připojení k ČSR ztratí práci a v Čechách ji budou těžko hledat. Vyslali dokonce deputaci do Berlína s žádostí, aby mohli zůstat  u Německa, ale Německo jako poražený stát nemohl ovlivnit mezinárodní rozhodnutí.. Mezi Hatí a Darkovicemi byla tedy tři roky státní hranice. Ale lidé z Darkovic běžně chodili do kostela do Hati a pašovalo se, tajně se přenášelo některé zboží, třeba z Německa margarín , sůl, slanečci mýdlo atd.

znakPři tvorbě nové obecní symboliky využil autor návrhů Jan Tejkal původní pečetní znamení, stříbrnou radlici, kterou používala obec v době, kdy spadala pod Prusko a tu doplnil figurou zlaté lilie, převzatou ze šlechtických erbů feudálních držitelů Darkovic z rodů pánů ze Zvole a pánů z Vrbna. Modrá barva znaku symbolizuje zdroj vody a první rybník na Opavsku.

Znak a prapor byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č.56 ze 13.6. 1995. Obecním znakem je v modrém štítě půl-zlaté lilie spojené se stříbrnou radlicí.

Stejné znamení můžeme spatřit i na obecním praporu.

Kaple sv. Floriána

Postavena r. 1823 na památku zrušení roboty v Prusku. Je zasvěcena sv. Floriánovi.

kapleKaple sv. Floriána

Základní škola

Postavena r. 1867

cesta ke školepamětní deska

Památník II.světové války

Památník padlým obětem II.světové války v Darkovicích

Památník II. světové válkyPamátník II. světové války

Objekt těžkého čs. opevnění MO-S 20 Orel

Na katastru obce se nachází objekt těžkého čs. opevnění MO-S 20 Orel, jediný vybudovaný objekt plánované tvrze "U Orla". Dnes je součástí Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky, je ponechán ve stavu z r. 1945. Veřejnosti bývá mimořádně zpřístupněn při každoroční květnové vzpomínkové akci.

Kontakt: tel.: 595 051 110; www.szmo.cz (stránky Slezského zemského muzea Opava)

Objekt těžkého čs. opevnění MO-S 20 OrelObjekt těžkého čs. opevnění MO-S 20 Orel

Hlášení rozhlasu

Mobilní rozhlas

Úřad v mobilu
Zobrazit nástěnku

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál