Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Informace k odpadům

Sběrné místo - u objektu ČOV

Obec Darkovice nahradila obvyklé svozy velkoobjemového odpadu (2x ročně) vybudováním sběrného místa, (u objektu ČOV).

Na tomto místě jsou umístěny 2 kontejnery sloužící k ukládání velkoobjemového odpadu a kontejner na ukládání nebezpečného odpadu (oleje, barvy).  Dále kontejner, kde můžete odložit ještě použitelné věci – tzv. Rouse centrum.

Sběrné místo je otevřeno od 12.9.2022 a slouží k ukládání velkoobjemového odpadu pouze pro občany Darkovic (prokázání se občanským průkazem). Ne však pro odpad z podnikání.

Otevírací doba:

  • úterý: 16 – 18 hodin
  • sobota: 12 – 14 hodin

Pravidla pro provoz místa ke shromažďování objemného a nebezpečného odpadu od občanů obce Darkovice

  1. Sběrné místo je určeno pouze pro občany s trvalým pobytem v Darkovicích. Při příjezdu na sběrné místo předložte obsluze doklad o trvalém bydlišti v Darkovicích.
  2. Ve sběrném místě je možno odkládat pouze odpad uvedený v seznamu odpadů pro obec Darkovice.
  3. Při pohybu uvnitř sběrného místa se řiďte pokyny obsluhy.
  4. Rozebírání a odvážení již uloženého odpadu ve sběrném místě je zakázáno.
  5. V areálu sběrného místa je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
  6. Ve sběrném místě se přijímá odpad v množství max. do 20m³/kalendářní rok/nemovitost.

Dokumenty:

Kalendář odvozu odpadu

Kalendář k odvozu komunálního a bio odpadu:

Informace ke svozu komunálního odpadu od roku 2022

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na zákon o odpadech schválilo zastupitelstvo obce Darkovice novou obecně závaznou vyhlášku obce Darkovice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato vyhláška bude nahrazovat současné smlouvy o odvozu směsného odpadu s firmou OZO Ostrava. Ty se k 1. 1. 2022 ruší.

V principu se nebude měnit příliš. Každý majitel nemovitosti nebo osoba s trvalým pobytem v nemovitosti se musí přihlásit k místnímu poplatku nejpozději do 15. 1. 2022 pomocí přiloženého formuláře. Každý z poplatníků si musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice a četnost svozu. Na tomto základě bude probíhat výpočet ceny za svoz.

Zastupitelé obce Darkovice pro rok 2022 schválili výši poplatku za jeden litr přistavené nádoby v hodnotě 0,7 Kč.

Přihlášení k místnímu poplatku z komunálního odpadu:

Mobilní rozhlas

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál