Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Informace k odpadům

Sběrné místo - u objektu ČOV

Obec Darkovice nahradila obvyklé svozy velkoobjemového odpadu (2x ročně) vybudováním sběrného místa, (u objektu ČOV).

Na tomto místě jsou umístěny 2 kontejnery sloužící k ukládání velkoobjemového odpadu a kontejner na ukládání nebezpečného odpadu (oleje, barvy).  Dále kontejner, kde můžete odložit ještě použitelné věci – tzv. Reuse centrum.

Sběrné místo je otevřeno od 12.9.2022 a slouží k ukládání velkoobjemového odpadu pouze pro občany Darkovic (prokázání se občanským průkazem). Ne však pro odpad z podnikání.

Otevírací doba:

  • úterý: 16 – 18 hodin
  • sobota: 12 – 14 hodin

V zimních měsících (prosinec, leden, únor) pouze jednu sobotu v měsíci 12- 14 hodin. Přesný termín bude vždy upřesněn prostřednictvím informačních kanálů obce (webové stránky, kabelová Tv, "Hlášení rozhlasu").

Pravidla pro provoz místa ke shromažďování objemného a nebezpečného odpadu od občanů obce Darkovice

  1. Sběrné místo je určeno pouze pro občany s trvalým pobytem v Darkovicích. Při příjezdu na sběrné místo předložte obsluze doklad o trvalém bydlišti v Darkovicích.
  2. Ve sběrném místě je možno odkládat pouze odpad uvedený v seznamu odpadů pro obec Darkovice.
  3. Při pohybu uvnitř sběrného místa se řiďte pokyny obsluhy.
  4. Rozebírání a odvážení již uloženého odpadu ve sběrném místě je zakázáno.
  5. V areálu sběrného místa je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.
  6. Ve sběrném místě se přijímá odpad v množství max. do 20m³/kalendářní rok/nemovitost.

Dokumenty:

Kalendář odvozu odpadu

Kalendář k odvozu komunálního a bio odpadu:

Kalendář svozu 2024 - Darkovice.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 356.17 kB

Informace ke svozu komunálního odpadu od roku 2022

Vážení spoluobčané,

v návaznosti na zákon o odpadech schválilo zastupitelstvo obce Darkovice novou obecně závaznou vyhlášku obce Darkovice č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Tato vyhláška bude nahrazovat současné smlouvy o odvozu směsného odpadu s firmou OZO Ostrava. Ty se k 1. 1. 2022 ruší.

V principu se nebude měnit příliš. Každý majitel nemovitosti nebo osoba s trvalým pobytem v nemovitosti se musí přihlásit k místnímu poplatku nejpozději do 15. 1. 2022 pomocí přiloženého formuláře. Každý z poplatníků si musí vybrat jednu z nabízených variant velikosti popelnice a četnost svozu. Na tomto základě bude probíhat výpočet ceny za svoz.

 

Přihlášení k místnímu poplatku z komunálního odpadu:

Zprávy o nakládání s odpady v obci Darkovice

TISKOVÁ ZPRÁVA

V ČR třídí odpady už 75 % obyvatel!

V Praze dne 30. května 2023


Řady lidí, kteří v ČR pravidelně třídí odpad, se loni rozrostly. Už tři čtvrtiny z nás považuje
cestu se separovaným odpadem za samozřejmost. Vyšší účast se projevila i na množství
vytříděných odpadů. Celková výtěžnost tříděných odpadů přepočtená na obyvatele ČR se
zvýšila na 78 kilogramů! Takové jsou výsledky systému EKO-KOM za minulý rok.
23,7 kilogramu papíru, 21,5 kilogramu kovů, 17,2 kilogramu plastů, 15,2 kilogramu skla a 0,4 kilogramu nápojových kartonů. Tolik v průměru vytřídil za loňský rok každý obyvatel ČR. Meziročně jde tak o více než 6kilogramový nárůst. Množství vytříděných odpadů v obcích vloni sice stagnovalo, ale o to více se třídily hlavně kovy a papír prostřednictvím výkupen surovin. Zhruba 7 kilogramů kovů a necelé 2 kilogramy papíru prodal ve výkupně v průměru jeden Čech.
Rostoucí množství separovaného odpadu tradičně následovalo zvyšující se počet nádob na sběr tříděného odpadu. Celkově jich máme v ČR k dispozici již přes 838 tisíc. Jak se zahušťuje sběrná síť nádob, vnímají lidé i kratší docházkovou vzdálenost, což je motivuje ke třídění. Podle průzkumů lidé uvádí, že to k nejbližším nádobám na tříděný odpad mají v průměru jen 87 metrů. V roce 1999, kdy s tříděním odpadů Česká republika systémově začínala, jsme museli s tříděným odpadem chodit v průměru dvakrát tak daleko. V některých obcích také funguje tříděný sběr do pytlů, které mají lidé přímo v domácnosti. Kromě toho lze v ČR samozřejmě třídit odpady také prostřednictvím výkupen surovin nebo sběrných dvorů.
Komfort pro třídění, dostatek informací a zájem o životní prostředí vloni přivedl další 2 % obyvatel ČR mezi aktivní třídiče odpadů. Z dřívějších 73 % se podíl třídících obyvatel ČR zvýšil v roce 2022 na 75 %.
Oproti roku 2021 se stalo v ČR odpadem o 1,5 % méně obalů. Množství obalových odpadů tak kleslo o více než 20 tisíc tun. Z celkového množství 1 312 804 tun vzniklých obalových odpadů bylo využito 81 % obalů uvedených na trh v ČR. Konkrétně 71 % bylo recyklováno, dalších 10 % pak bylo využito energeticky. Nejvyšší míry recyklace (91 %) se podařilo dosáhnout u papírových obalů a lepenky, u skleněných obalů (85 %) a u železných (85 %). Velmi dobrou zprávou je, že u plastových obalů se míra materiálové recyklace zvýšila z předchozích 43 % na 46 %.
Systém třídění a recyklace obalů je v ČR dlouhodobě financován firmami vyrábějícími nebo
dovážejícími balené zboží. Na konci roku 2022 bylo do systému zapojeno 21 200 výrobců, plničů a dovozců baleného zboží. Tyto firmy prostřednictvím AOS EKO-KOM plní svoji zákonnou povinnost – zajistit pro obaly uvedené na trh v ČR zpětný odběr a využití v zákonem požadované míře. Za to platí do systému poplatek podle množství vyprodukovaných obalů. Z těchto peněz pak EKO-KOM hradí celou řadu nákladů souvisejících s provozem sběrné sítě nádob na třídění, dotříděním na dotřiďovacích linkách, recyklací nebo energetickým využitím vzniklých obalových odpadů. Největší část nákladů představují přímé platby městům a obcím za provoz a obsluhu sběrné sítě a zajištění
předání obalových odpadů k využití. Ke konci roku 2022 bylo do systému EKO-KOM zapojeno 6 176 obcí a měst ČR, 99 % obyvatel ČR tak má možnost ve svých městech odpady třídit.

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zatímco v předchozích letech se musel celý sektor vypořádat s dopady koronavirové epidemie, loňský rok byl náročný především díky hospodářské a energetické krizi. Celý sektor se musel vypořádat s výkyvy v poptávce po druhotných surovinách, zpracovatelé pak řešili vysoké ceny energií, obce a odpadové společnosti pak ceny paliv. Reálně tak hrozilo, že se systém třídění a zpracování obalových odpadů omezí. Aby k tomuto scénáři nedošlo, přikročila AOS EKO-KOM k finančním intervencím.
S ohledem na výrazné zdražení energie potřebné pro úpravu odpadu a jeho recyklaci se od 1. 7. 2022 postupně navyšovaly platby dotřiďovacím linkám odpadů.
Hlavním cílem bylo zachovat stabilní tok vytříděných odpadů z obcí na třídicí linky, až po konečné zpracování u recyklátorů tak aby se třídění nemuselo omezit. Dosažené výsledky v recyklaci a využití obalů v minulém roce dokazují, že i přes energetickou krizi se fungování systému podařilo udržet.
Stávající systém nakládání s tříděným odpadem je dlouhodobě rozvíjen a nyní je dostatečně robustní a nastavený přívětivě pro spotřebitele. Je schopen ustát nejen energetickou krizi, ale i splnit nové požadavky a cíle vyplývající z připravovaného evropského nařízení o obalech a dalších norem. Stabilní systém třídění odpadů a rostoucí zapojení domácností do něj má totiž rozhodující význam nejen pro splnění celorepublikových odpadových cílů, ale i pro životní prostředí.

Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205, www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

O společnosti EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů na základě autorizace vydané MŽP dle zákona o obalech 477/2001Sb. Neziskový systém EKO-KOM funguje na principu aktivní spolupráce průmyslových podniků, měst a obcí, úpravců odpadů a jejich finálních zpracovatelů.

TZ_Výsledky_2022.pdf (595.28 kB)

Příloha_Výsledky_2022.pdf (1.4 MB)

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Hlášení rozhlasu

Mobilní rozhlas

Úřad v mobilu
Zobrazit nástěnku

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál