Menu
Obec Darkovice
Darkovice

Mateřská škola

Základní informace

Název:
Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace
Adresa: Dlouhá 112/47, 747 17 Darkovice
Zřizovatel: Obec Darkovice

Ředitelka školy: Mgr. Helena Kalusková

IČ: 75027437
Telefon MŠ: 597 589 107
Telefon ZŠ: 597 589 122

E-mail: skoladarkovice@seznam.cz
Internet: http://zsdarkovice.webnode.cz/

mš

Co nabízíme a upřednostňujeme v naší mateřské škole?

Filozofií naší školy je podporovat děti v rozvoji, poznávání a učení. Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti se schopností řešit běžné životní situace, ve kterých se ocitají nebo, které je nevyhnutelně čekají. Osvojovat si potřebné dovednosti, návyky a postoje dle individuálních možností a schopností.
Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole je směřováno tak, aby doplňovalo rodinnou výchovu, úzce na ni navazovalo a podporovalo vše, co je pro dítě prospěšné.
Naše snažení ale nespočívá v tom, abychom děti přiváděly k určitým výkonům, ale ve vyrovnání jejich šancí, tzn., že každému dítěti v průběhu předškolního vzdělávání vytvoříme takové vzdělávací podmínky, aby mohlo postupně a dostatečně rozvíjet svůj talent a schopnosti, a aby v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhlo maximální možné úrovně rozvoje - předpoklady k dalšímu celoživotnímu vzdělávání a plnohodnotnému uplatnění ve společnosti.
Pevně věříme, že dítě, které se naučí už tak v útlém věku milovat přírodu, správně se chovat ve společnosti, uznávat osobnost kamaráda, ctít dospělé a uznávat jejich autoritu, poznávat krásu a kulturu země ve které žije – to dítě bude v dospělosti prospívat své zemi, bude si vážit národa, ze kterého vzešlo, bude si vážit a chránit její přírodu, tradice…

Jak toho chceme dosáhnout ?

1. Máme vytyčené dlouhodobé vzdělávací cíle, které budeme naplňovat ŠVP pod
názvem
„ POZNÁVEJ SEBE, LIDI, OCHRAŇUJ PŘÍRODU“
- Uvést děti do společenství lidí, a do pravidel soužití s nimi.
- Založit elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na
životní prostředí
- Rozvíjet vnímavost dětí ke kulturním tradicím v obci - v souvislosti s ročním obdobím

2. Specifikou naší školy je zařazování křesťanské výchovy do vzdělávání dětí. Křesťanská výchova úzce souvisí s mravní výchovou a podporuje i ekologické cítění dítěte, a ve svém souladu nám pomáhají rozvíjet sociální cítění dětí, rozšiřovat znalosti
o přírodě, povědomí o tradicích a zvycích v naší obci, o tom, jak žili naši předkové a jak žijeme dnes

3. Dbáme na vkusnou úpravu a vybavenost prostředí školy a školní zahrady -
bezpečnost, zdravotní nezávadnost

4. Celoročně nabízíme dětem i rodičům zajímavé a pestré aktivity

5. Děti cíleně vedeme v oblasti „Enviromentální výchovy“ a „Prevenci sociálně -
patologických jevů“

6. Upřednostňujeme cesty důvěry a vzájemné spolupráce s rodiči a ostatními partnery
školy

7. Dbáme na dostatečnou informovanost o veškerém dění a vzdělávacím programu

8. Vytváříme podmínky k práci s integrovanými dětmi a dětmi s OŠD

9. Nabízíme nadstandardní aktivity – kroužek keramiky pro děti a jejich rodiče,
„Angličtinu pro nejmenší“, plavecký výcvik

10. Nabízíme přátelské prostředí, ochotu naslouchat, respektovat názory druhého

Historie MŠ

Mateřská škola v Darkovicích je školou s dlouhodobou historií. První zmínky ve školní kronice jsou z let 1934-38, kdy byla v obci zřízena česká mateřská škola v budově místní národní školy. Po dobu německé okupace se z ní stala německá škola, a po válce byla opět obnovena česká mateřská škola, a to v bytě ředitele národní školy.
První zápis dětí se konal 1. září 1951 pro školní rok1951/1952 a přihlásilo se přes 40 dětí. Jelikož se časem nedostávalo místa pro všechny aktivity s dětmi, začala obec na jaře roku 1958 s výstavbou nové MŠ za vydatné pomoci občanů, kteří zde odpracovali mnoho hodin zdarma.
Dne 24. října 1960 mohla být slavnostně otevřena nová budova a MŠ s jednou heterogenní třídou začala fungovat samostatně, nezávisle na škole základní. 
Během prázdnin roku 1982 byla v prvním poschodí budovy, z bývalého bytu ředitelky MŠ, zařízena druhá třída. Za vydatné pomoci rodičů docházejících dětí i zaměstnanců školy bylo celé poschodí přestavěno na pracovnu s hernou, potřebné sociální zařízení, kuchyňku na vydávání svačin a také ložnici pro děti s celodenním pobytem. 
V roce 1999 se ředitelkou MŠ stala M. Alexie Bolková (civilním jménem Mgr. Anna Bolková), řádová sestra, členka Kongregace Školských sester de Notre Dame. Na žádost rodičů, a se souhlasem obecního úřadu, se MŠ Darkovice stala v roce 2000 mateřskou školou s rozšířenou křesťanskou výchovou.
Od roku 2003 se MŠ stala součástí ZŠ Darkovice, a její vedení převzala ředitelka základní školy Mgr. Helena Kalusková, přičemž vedoucí učitelkou byla pověřena učitelka Božena Vitásková.

Rekonstrukce

V roce 2000 byla provedena rekonstrukce celé střechy a izolace půdních prostor. V roce 2005, během letních prázdnin, prošla budova celkovou rekonstrukcí, včetně nové elektroinstalace, rozvodu vody, osvětlení a renovace topení. Bylo přistavěno sociální zařízení a herní prostory, sklepní prostory, byla provedena rekonstrukce výdejny stravy, včetně zabudování výtahů. Následně byla vyměněna okna, dveře, podlahy a podlahové krytiny. Celá budova byla nově vymalována, bylo provedeno zateplení a fasáda. Na chodník byla položena zámecká dlažba. Zřídila se prádelna s novou automatickou pračkou, sušákem na prádlo a žehlícím prknem. V průběhu příštích let plánujeme obnovu nábytku.
MŠ má dostatečně velké prostory pro hry a další aktivity dětí. Je zde dostatečné množství pomůcek a hraček, které se neustále obměňují a doplňují. Jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát.
Děti se samy podílejí svými výrobky na výzdobě a úpravě interiéru budovy MŠ.

Šk.rok 2010/11

Hlášení rozhlasu

Mobilní rozhlas

Úřad v mobilu
Zobrazit nástěnku

TV Hlučínsko

Partnerská obec Lyski

Obec Lyski - erb

Obec Lyski se nachází v okrese Rybnik. Součástí obce Lyski je řada okolních osad. Více se dozvíte na www.lyski.pl

Geoportál